List of active policies

Name Type User consent
IniciSessió Site policy All users
AvísLegal Privacy policy All users

Summary

Aquest és un espai virtual de formació contínua d'exclusiu ús per la Federació Catalana de Natació(FCN),.

Per acccedir-hi , l'usuari ha d'estar enregistrat i donat d'alta per la FCN. Per més informació accedeixi a la nostra web www.natacio,cat o per qualsevol dubte contacti amb webmaster@natacio.cat

Full policy

Aquest és un espai virtual de formació contínua d'exclusiu ús per la Federació Catalana de Natació(FCN),.

Per acccedir-hi , l'usuari ha d'estar enregistrat i donat d'alta per la FCN. Per més informació accedeixi a la nostra web www.natacio,cat o per qualsevol dubte contacti amb webmaster@natacio.catSummary

Avís legal

Aquets web es propietat de LA FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ (en endavant FCN), òrgan rector de l’esport de la natació, waterpolo, salts i natació sincronitzada en tot el territori de Catalunya; entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social, inscrita al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb el núm, 1427 de 13.09.82,  que es regeix pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, pel Decret 70/1994, del 22 de març, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes, per les disposicions que es despleguin dels seus estatuts i reglaments específics i pels acord vàlidament adoptats per l’Assemblea General, amb domicili al carrer Diputació, núm. 237, baixos, 08007 Barcelona i CIF. G65123143 Telèfon 93.488.18.54. Fax:  93.487.88.74. E-mail: federacio@natacio.cat.

La utilització del lloc web es exclusiu per àrbitres de la modalitat de natació artística de la FCN i li atribueix la condició d’usuari.

Així mateix, l’accés i ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació les condicions generals en la versió publicada a (posar enllaç web avís legal) www.natacio.cat en el moment en que l’usuari n’accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar en alguns dels serveis concrets del lloc web.

Full policy

Avís legal

Aquets web es propietat de LA FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ (en endavant FCN), òrgan rector de l’esport de la natació, waterpolo, salts i natació sincronitzada en tot el territori de Catalunya; entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social, inscrita al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb el núm, 1427 de 13.09.82,  que es regeix pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, pel Decret 70/1994, del 22 de març, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes, per les disposicions que es despleguin dels seus estatuts i reglaments específics i pels acord vàlidament adoptats per l’Assemblea General, amb domicili al carrer Diputació, núm. 237, baixos, 08007 Barcelona i CIF. G65123143 Telèfon 93.488.18.54. Fax:  93.487.88.74. E-mail: federacio@natacio.cat.

La utilització del lloc web es exclusiu per àrbitres de la modalitat de natació artística de la FCN i li atribueix la condició d’usuari.

Així mateix, l’accés i ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació les condicions generals en la versió publicada a (posar enllaç web avís legal) www.natacio.cat en el moment en que l’usuari n’accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar en alguns dels serveis concrets del lloc web.

 

*********

 

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La web es un espai virtual de formació contínua exclusiu per àrbitres de la modalitat de natació artística de la Federació Catalana de Natació (FCN),  per la qual cosa, tota la informació que es tracti en aquet àmbit serà d’accés individual dels propis usuaris. Aquesta eina de formació es necessària per el bon compliment dels objectius de la normativa arbitral, i la informació que vostè faciliti suposen una acció positiva per a ser tractades per la FCN dins aquets fins.

La FCN  com a titular del lloc web moodle.artistica.natacio.cat té especial interès en assegurar el principi de transparència, així com, la confidencialitat i la seguretat de les dades personals tractades.

Per tot això i de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/79 del Parlament Europeu i del Consell 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), a continuació li informem sobre el possible tractament de dades personals per part de la FCN, a la fi i efecte que conegui en tot moment, com tractem les seves dades, amb quina finalitat i els drets que li assisteixen en aquest aspecte.

 

A on van les teves dades? I qui és el responsable del seu ús?

Federació Catalana de Natació (FCN); CIF: G65123143; Adreça: C/ Diputació 237 baixos 1 – 08007 Barcelona; Tel. +34 93 488 18 54; Correu electrònic: federacio@natacio.cat

 

Quines dades tractem?

Les dades personals seran dades bàsiques per poder gestionar la seva identificació i la seva formació i activitat professional d’àrbitre, com poden ser el nom, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon, i la llicència federativa, o la seva participació i activitat professional en competicions.

Tan mateix, tots els comentaris i seguiment de la seva activitat formativa contínua dins l’espai virtual.

En el cas que hi hagi un formulari de recollida de dades, les caselles marcades amb el símbol [*] són de caràcter obligatori, i el seu enviament suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquesta política de privacitat.

Això no obstant, la FCN pot utilitzar cookies durant la prestació del servei del lloc web, bàsicament tècniques per al bon funcionament del web. La informació que se n’obtingui es anònima i es conservarà per un període màxim de dotze mesos (Veure Política de Cookies de www.natacio.cat ).

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Per la formació contínua exclusiva dels usuaris (àrbitres de la modalitat de natació artística de la FCN),  com a eina de necessària per el bon compliment dels objectius de la normativa arbitral.

La informació tractada serà d’ús exclusiu per el mateix usuari i la FCN, sense un ús posterior ni cessió a tercers sense la seva autorització prèvia.  

Personalització del perfil d’usuari i ús de la seva imatge.

 

Com a usuari vostè pot modificar alguns camps del seu perfil, com per exemple l’avatar o imatge personal (fotografia). La seva imatge com a àrbitre es part essencial de l’esperit esportiu, així com, la de la transparència en la pròpia pràctica esportiva, però es una opció lliure del propi usuari incorporar-la o no. En el cas que vostè la incorpori en el seu perfil, aquesta podrà ser únicament visualitzada per la resta d’usuaris, però  no compartida i utilitzada fora d’aquets àmbit.

 

Durant quin període de temps conservem les seves dades?

 

Seran tractades durant el temps que vostè sigui usuari de la web o fins que vostè ens sol·liciti la seva cancel·lació, i com a mínim, pel temps que vingui imposat per imperatius legals vigents a  la FCN.

 

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

 

La remissió de qualsevol informació es una acció positiva i inequívoca de consentiment per al tractament de les dades per la FCN, en la mesura que sigui necessari per al compliment de les finalitats aquí expressades.

 

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

Per part de la FCN no se cediran a tercers les dades sense previ consentiment.

Únicament s’intercanviaran dades personals amb tercers destinataris quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat per vostè, així com, les que siguin legalment exigibles en compliment de qualsevol normativa que resulti d’aplicació.

Quins drets i obligacions té davant aquest tractament de dades?

És responsabilitat de l'usuari facilitar totes les dades que es requereixin per el funcionament d’aquets espai virtual de formació contínua. La  informació proporcionada es suposaran com certes, veraces i actuals, sent responsabilitat de l'usuari modificar i/o actualitzar en tot moment aquesta informació; en cas contrari, s'entendrà que les dades no han estat modificades i que són exactes i actuals.

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte a les seves dades personals de forma gratuïta, dirigint-se per escrit acompanyada de fotocòpia d’un document oficial d’identificació (DNI, passaport, carnet de conduir o similar), indicant quin dret vol exercir a l'adreça del nostre domicili social situat al C/ Diputació, núm. 237, baixos 1a – 08007 Barcelona, ​​o per correu electrònic a l'adreça del nostre Delegat de Protecció de Dades: dpd@natacio.cat; tot això sense efectes retroactius sobre l'anterior tractament, i sense detriment de les obligacions i conseqüències legals que d'això es derivin dels responsables dels fitxers.

En concret el contingut general dels seus drets són::

* Accés: Permet a l’usuari accedir a les seves dades personals i obtenir informació sobre si la FCN està tractant les seves dades personals i en cas afirmatiu, li dona dret a obtenir informació sobre aquestes dades.

* Rectificació: Permet a l’usuari corregir errors i modificar dades que resultin inexactes o incompletes.

* Supressió: Permet suprimir dades quan no siguin necessàries per a les finalitats perquè es van facilitar.

* Limitació: Permet que sota les condicions establertes legalment, el tractament de dades es pugui paralitzar, per la qual cosa la FCN no podrà tractar aquestes dades i únicament les conservarà per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

* Oposició: Els interessats podran oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i pels motius relacionats amb la seva situació particular.

* Portabilitat: També podran els interessats sol·licitar la portabilitat de les seves dades, que consisteix en rebre les seves dades personals, per tal de poder transmetre-les directament a altre responsable en un format interoperable i autosuficient, essent necessari per a l’exercici d’aquest dret que l’usuari proporcioni una adreça de correu electrònica vàlida. 

L'exercici d'aquests drets és gratuït, llevat que es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives, en aquest cas l'interessat podrà ser requerit a assumir el cost de la tramitació de la sol·licitud.

  

Quines vies de reclamació hi ha?

 

Davant qualsevol dubte o si considereu que no s’han atès correctament els vostres drets, podeu contacta amb:

 

·     El Delegat de Protecció de Dades de la Federació Catalana de Natació: dpd@natacio.cat

 

I en el cas de que en un mes no es resolgui la vostra sol·licitud, podreu presentar una reclamació a:

 

·    Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid, o l’organisme públic competent.

 

Com garantim la seguretat de les seves dades?

La FCN tractaran les dades amb la màxima confidencialitat i guardaran secret professional respecte de totes ells, obligant-se a no comunicar-les a tercers no autoritzats sense el consentiment respectiu, ni tan sols per a la seva conservació, obligació que subsistirà encara després de finalitzar les relacions amb l’usuari; tot això de conformitat amb la normativa vigent, i adoptant les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es tracten, i evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, el cost de l'aplicació, la naturalesa de les dades emmagatzemades, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat al fet que estan exposats i que comporta el tractament per als drets i llibertats de les persones físiques.

Això no obstant, l’usuari o visitant ha d’ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Per altra banda, informem els usuaris que el present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres pàgines, com la de www.moodle.com, proveïdor del software de formació, però que no te accés a dades dels usuaris. S’informa que la FCN no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.